Tegevus meie ühingus

Iga algus on raske. Ei olnud see teistmoodi ka meil. Puudusid ju meilgi kogemused, kuidas hakata läbi viima oma tegevust. Aegamööda hakkas siiski kõik paika minema. Eesti Vaegkuuljate Liit, kelle hulka meiegi ühing kuulus, andis meie kasutada oma kontori Toompuiesteel, kus me siis hakkasime läbi viima oma koosolekuid. Kogu materjal tuli meil ise hankida peamiselt tõlkides vajalikke artikleid inglise ja soome keelest. Kuna iga artikli puhul tuli otsida kontakte nende autoritega, et saada luba avaldamiseks, tekkis varsti lähemaid tutvusi Soomes, USA-s ja Kanadas. Peab kohe mainima, et kunagi ei kohanud ma keeldumist. Pigem vastupidi – luba anti rõõmuga ja pakuti muudki materjali kirjasolevale lisaks.

Et hõlmata oma tegevusega ka neid inimesi, kes ei näinud vajadust liituda meie ühinguga, moodustasime vastava foorumi Facebookis, kuhu aastate jooksul on kogunenud üsna arvestatav hulk inimesi. Eestlaslik tagasihoidlikkus tuleb aga siingi välja ja vahetu osavõtt meie tegevusest on üsna tagasihoidlik võrreldes näiteks samasuguste foorumitega Soomes või USA-s. Seejuures ei saa öelda, et meil oleks puudus abivajajatest.

Järgmiseks tegevuseks sai loengute pidamine erinevate linnade vaegkuuljate ühingutes ja ka mujal. See tegevus on viinud meid paljudesse kohtadesse Eestis. Igal pool on meid võetud südamlikult vastu ja tagasiside on olnud igati positiivne.

Loeng Võrumaa Vaegkuuljate Ühingus

Juba enne ühingu moodustamist olin alustanud ajakirja Meniere koostamist. Esimene neist valmis 2011. aasta sügisel. Käesolevaks ajaks on ilmunud kokku 26 numbrit. Küll vaid veebiversioonis, sest lugejate vähese arvu tõttu ei ole nende trükis ilmumine otstarbekas. Lisaks ajakirjadele on valminud ka voldikuid ja Meniere`i haigust tutvustav brošüür. Meie materiaalne baas ei ole kahjuks kuigi suur ja kõike soovitut me ellu viia ei saa.

Lähedane suhtlemine Soome Meniereliiduga on toonud kaasa koostöö soomlastega. Nii sai teoks Meniere`i alane konverents, koolitused Soomes, samuti loengud sealsetes vaegkuuljate ühingutes.

Käesoleval ajal on meil vastuvõtud Toompuiestee 10 ruumis kaks korda kuus hommikuti ja õhtuti, et võimaldada abivajajatel valida sobivat aega.

Hetkel kuulun peale ETMÜ veel ka Soome Meniereliitu, mis annab mulle võimaluse osaleda nende poolt korraldatavatel üritustel ja koolitustel. Lisaks sellele osalen ka Soome ja USA Tinnitusfoorumites ja Menierefoorumites. Mul on kirjavahetus USA ja Kanada spetsialistidega. Kokkuvõttes võib öelda, et oma teadmisete poolest ei jää me alla ühelegi selle ala ühingule.

Heinar Kudevita

ETMÜ juhatuse esimees