EESTI TINNITUSE JA MENIERE`I ÜHINGU PÕHIKIRI

https://ajakiri-meniere1.weebly.com/uploads/4/4/2/3/44239531/3956046_orig.png1. Üldsätted

1.1 Eesti Tinnituse ja Meniere’i Ühing (edaspidi Ühing) on Eestis elavaid, töötavaid ja õppivaid tinnituse või Meniere’i haiguse all kannatavaid inimesi ühendav ja abistav mittetulundusühing.
1.2 Ühingu ametlik lühend – ETMÜ.
1.3 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, iseseisva bilansi ja sümboolikaga.
1.4 Ühingul on õigus omada pangakontosid Eesti Vabariigis ja välisriikides asuvates pankades nii Eesti Vabariigis käibivas rahas kui ka välisvaluutas.
1.5 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, üldtunnustatud rahvusvahelistest õigusnormidest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.6 Ühing on asutatud määramata tähtajaks.
1.7 Ühingu majandusaasta on kalendriaasta, mis algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.8 Ühingu asukoht ja postiaadress on Toompuiestee 10, 10137 Tallinn, Eesti Vabariik

2. Ühingu tegevuse eesmärgid:
2.1 tinnituse või Meniere’i haiguse all kannatavate inimeste ja nende toetajate ühendamine aktiivseks osalemiseks, samuti tinnituse ja Meniere’i haiguse probleemide väljaselgitamisele, avalikustamisele ja lahendamisele kaasaaitamine;
2.2 tinnituse või Meniere’i haiguse all kannatavate inimeste huvide kaitsmine riiklikes ning kohalikes võimuorganites;
2.3 koostöös erinevate asutustega (omavalitsusorganid, sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusasutused) tinnituse ja Meniere`i haiguse probleemide lahendamine ja taoliste tervisehäirete all kannatavate inimeste väljaselgitamine ja integreerimine tavaühiskonda, neile võrdsete õiguste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust. Sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate ühingute, seltside, kodade ja liitudega ning teiste Ühingu tegevusest huvitatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides;

3. Ühingu tegevus:
3.1 tinnituse või Meniere’i haiguse all kannatavate inimeste koolitamine aitamaks tulla toime igapäevases elus taoliste vaevustega – loengute, teabepäevade, seminaride, kursuste, nõustamiste, diskussioonide korraldamine;
3.2 heategevuslike ürituste, näituste, korjanduste, laagrite ja muude tuluürituste korraldamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
3.3 tinnituse või Meniere`i haiguse all kannatavate inimeste harrastus- ja ühistegevuse korraldamine;

4. Ühingu liikmed, nende õigused ja kohustused
4.1 Ühingu liikmeteks võetakse vastu  tinnituse või Meniere`i haiguse all kannatavaid isikuid alates 16. eluaastast, nende perekonnaliikmeid ja teisi Ühingu tööst, samuti ka  tinnituse või Meniere`i haiguse all kannatavate isikute abistamisest huvitatud inimesi kirjaliku avalduse alusel.
4.2 Ühingusse peab kuuluma vähemalt kaks liiget.
4.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus.
4.5 Ühingu liikmeks astumisel tasub Ühingu liige sisseastumismaksu, mille suuruse kehtestab üldkoosolek. Liikmemaksu on Ühingu liikmed kohustatud maksma kord aastas, mille suuruse kehtestab üldkoosolek. Erandjuhul on võimalik rakendada põhikirja punkti 4.8.2
4.6 Ühingu liikmest väljaastumine toimub väljaastuja kirjaliku avalduse alusel. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata. Ühingust väljaastuja peab andma avalduse juhatusele üks kuu enne soovitud lahkumiskuupäeva.
4.7 Ühingu liikme võib välja arvata, kui ta rikub põhikirjas ettenähtud nõudeid ja/või ei täida liikme kohustusi. Väljaarvamine toimub juhatuse otsuse alusel. Väljaarvataval liikmel on seadusest tulenev õigus nõuda üldkoosoleku otsust.
4.8 Ühingu liikmel on õigus:
4.8.1 osaleda kõikidel Ühingu üritustel kaasaaitajana, osalejana või külalisena;
4.8.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatusse, revisjoni ja teistesse komisjonidesse;
4.8.3 võtta osa Ühingu tegevust puudutavate küsimuste arutamisest ja otsustamisest ning teha ettepanekuid.
4.9 Ühingu liikmed on kohustatud:
4.9.1 juhinduma Ühingu põhikirjast ja üldistest eetilistest normidest ning mitte põhjustama oma tegevusega kahju Ühingule ja tema liikmetele.
4.9.2 tasuma Ühingu liikmemaksu määratud tähtajaks. Erandjuhul on võimalik kokkuleppel juhatusega tasuda liikmemaksu osade kaupa.

5. Ühingu juhtimine
5.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, mis viiakse läbi vähemalt üks kord aastas.
5.2 Ühingu üldkoosoleku läbiviimiseks valitakse koosoleku alguses juhtorgan, kuhu kuuluvad vähemalt kaks Ühingu liiget – üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
5.3 Ühingu üldkoosoleku pädevusse kuulub Ühingu:
5.3.1 põhikirja vastuvõtmine, kinnitamine, muutmine, täiendamine;
5.3.2 eesmärgi muutmine, täiendamine;
5.3.3 astumine teiste mittetulundusühingute liikmeks;
5.3.4 juhatuse valimine ja juhatuse liikme tagasikutsumine;
5.3.5 delegaatide valimine, kes esindavad Ühingut teiste ühingute, seltside, kodade ja liitude koosolekutele;
5.3.7 majandusaasta aruande läbivaatamine ja kinnitamine;
5.3.8 tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek. Vajadusel üldkoosolek valib juhatusega samaks perioodiks revidendi või määrab revisjoni. Revisjoni ei või teha juhatuse liikmed ega raamatupidaja. Revisjoni tulemused vormistatakse aruandena, mis esitatakse üldkoosolekule;
5.3.10 tegevuse jagunemise, ühinemise või lõpetamise otsustamine.
5.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus. Ühingu üldkoosoleku toimumisest teatatakse Ühingu liikmetele vähemalt kaks nädalat ette. Hääletamine Ühingu üldkoosolekul toimub lihthäälte-enamusega. Ühingu põhikirja muutmiseks ja Ühingu tegevuse lõpetamiseks on vaja 2/3 üldkoosolekul osalenud Ühingu liikmete nõusolek.
5.5. Ühingu üldkoosolek viiakse läbi ja protokollitakse seaduses sätestatud nõuete kohaselt. Protokollile lisatakse üldkoosolekust osavõtnute nimekiri, otsuste eriarvamused ja liikmete esindajatele antud volikirjad. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Protokollid säilitatakse paberkandjal asjaajamisjuhendis ettenähtud korras.
5.6 Ühingu üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Ühingut kaheks aastaks valitud Ühingu juhatus, kuhu valitakse kuni kuus liiget, kes valivad endi hulgast juhatuse esimehe, vajadusel ka aseesimehe. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikmeks võib olla valitud teovõimeline Ühingu liige.
5.6 Ühingu juhatus:
5.6.1 on Ühingu alaliselt tegutsev juhtorgan;
5.6.2 esindab Ühingut kõigis õigustoimingutes;
5.6.3 võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega, kui kohal on vähemalt pooled Ühingu juhatuse liikmed. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks Ühingu juhatuse esimehe hääl;
5.6.4 võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult või digitaalselt kõik Ühingu juhatuse liikmed;
5.6.5 jaotab kohustused juhatuse liikmete vahel;
5.6.6 võib moodustada töörühmi põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
5.6.7 juhatus võib eelarve piires maksta tasu Ühingu juhatuse poolt antud ülesannete täitmiseks.
5.7 Ühingu juhatuse esimees:
5.7.1 on samaaegselt Ühingu ja juhatuse esimees
5.7.2 juhib ja koordineerib Ühingu tööd lähtudes põhikirja nõuetest ning üldkoosoleku ja juhatuse otsustest
5.7.3 tegutseb Ühingu nimel ilma volikirjata, esindab Ühingut kõikides asutustes kõigi õigustega Eesti Vabariigis ja välisriikides;
5.7.4 omab Ühingu nimel allkirjaõigust;
5.7.5 annab volikirju;
5.7.6 käsutab vastavalt põhikirjale Ühingu käsutuses, kasutuses ja omanduses olevat vara ning rahalisi vahendeid;
5.7.7 avab ja sulgeb pangakontosid;
5.7.8 sõlmib Ühingu nimel lepinguid;
5.7.9 esitab Ühingu üldkoosolekul Ühingu majandusaasta ja juhatuse tegevuse aruande.
5.8 Esimehe äraolekul asendab teda volikirja alusel üks juhatuse liige;
5.9 Ühingu juhatuse liikmed vastutavad seaduste ja põhikirja nõuete rikkumisega Ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

6. Ühing võib vajadusel moodustada seaduses sätestatud korras osakondi piirkondlikuks tööks või erinevate tervisehäiretega (tinnitus, Meniere`i haigus) isikute koondamiseks.

7. Ühingu vara
7.1 Ühingu omandis võib olla vallas- ja kinnisvara, mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning mille omamine ei ole vastuolus  seadustega.
7.2 Ühingu vara moodustuvad:
7.2.1 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
7.2.2 vabatahtlikest annetustest;
7.2.3 muudest riigi õigusaktidega ettenähtud eraldistest;
7.2.4 Ühingule kuuluva ja tema valduses oleva vara kasutamisest saadavast tulust;
7.2.5 muust tulust.
7.3 Ühing ei jaota liikmete vahel oma vara ega tulu, vaid kasutab seda ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühingule sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid kasutatakse vastavalt eraldaja nõudmisele.
7.4 Ühingu juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele, tagab ettenähtud maksed ja aruandluse. Pärast majandusaasta lõppemist koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande ning esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik Ühingu juhatuse liikmed.
7.5 Ühing ei kanna varalist vastutust liikmete varaliste kohustuste eest ja liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest. Ühing vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga.

8. Ühingu tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
8.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2 Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3 Ühingu likvideerimise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mõnele liidule, ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Ühingu asutamiskoosolekul 18. veebruaril 2011. aastal.

Põhikiri PDF formaadis – (väljaprintimiseks)